سمپاشی کارخانه لبنی

جانوران موذی با ورود به کارخانه لبنی از تظر بهداشتی مشکلاتی را ایجاد می نمایند.

ممکن است از نظر صنعتی با قرار کرفتن درون دستگاهها نیز مشکلاتی را بوجود بیاورند.

ممکن است به انبارها هجوم ببرند و بیماریهای مختلفی را منتقل نمایند.

در سمپاشی کارخانه لبنی قبل از سمپاشی باید بهسازی رعایت گردد.

موارد بهشازی شامل موارد زیر است:

  • تمام منافذ و درزها اخل ساختمان بسته شود.
  • سمپاشی بعد از ساعت اداری صورت گیرد.
  • مواد غذایی از انبار قبل از سمپاشی خارج گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تماس فوری با متخصص حشره شناسی