سم پاشی  تضمینی آسیا

عقرب

تماس فوری بامتخصص حشره شناسی:09190325455 عقرب یا کژدم يا درازدم، یکی از گونه هاي بندپایان، رده عنكبوتيان و راسته اسكورپينس است.عقرب دارای هشت پا، دو كليسر انبر مانند در قسمت